• VANAF €75 GRATIS VERZENDING BINNEN NL – VEILIG ACHTERAF BETALEN – SNELLE VERZENDING/TERUGBETALING

 • Algemene voorwaarden

  Bij bestellingen via Rubia-boutique.nl gelden de volgende voorwaarden: Artikel 1 Toepasselijkheid 

  1.1 
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rubia en op alle met Rubia aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

  1.2 
  Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Rubia is ingestemd. 

  1.3 
  Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

  1.4 
  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt 

  1.5 
  Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Rubia in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

  1.6 
  Rubia behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

  1.7 
  Door het gebruik van de internetsite van Rubia en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

  1.8 
  Rubia is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing. 

  Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

  2.1 
  Alle aanbiedingen van Rubia zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. 

  2.2 
  Rubia behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

  2.3 
  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en Rubia komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van Rubia gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 

  2.4 
  Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Rubia garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding. 

  Artikel 3 Prijzen en betalingen 

  3.1 
  Alle door Rubia vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

  3.2 
  De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Europa. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd. 

  3.3 
  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. 

  3.4 
  Rubia kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

  3.5 
  Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

  3.6 
  Bij bestellingen via de internetsite kan uitsluiten worden betaald via Mollie. 

  Artikel 4 Levering 

  4.1 
  Rubia heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd: 
  De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 

  4.2 
  Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld. 

  4.3 
  Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

  4.4 
  Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 

  Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud 

  5.1 
  De eigendom van produkten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Rubia verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds over op het moment dat de produkten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Rubia zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. 

  Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht 

  6.1 
  De Klant is verplicht de produkten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde produkten. Indien de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Rubia daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

  6.2 
  Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Rubia de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

  6.3 
  Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het produkt binnen zeven dagen als retour aan te melden en binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Rubia te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de produkten niet beschadigd of gebruikt zijn. 

  6.4 
  Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Rubia zorg voor terugbetaling binnen 7 dagen van het door de Klant aan Rubia betaalde. 

  6.5 
  De kosten voor het terugzenden van de produkten zijn voor rekening van de Klant. 

  Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

  7.1 
  Rubia geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. 

  7.2 
  Rubia is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Rubia. Rubia is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 

  7.3 
  Indien Rubia, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 

  7.4 
  Het is mogelijk dat Rubia op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Rubia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

  Artikel 8 Overmacht

  8.1 
  In geval van overmacht is Rubia niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

  8.2 
  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

  Artikel 9 Intellectueel eigendom 

  9.1 
  De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij Rubia, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

  9.2 
  Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten. 

  9.3 
  Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Rubia, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

  Artikel 10 Persoonsgegevens

  10.1 
  De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Rubia vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 
  – het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres 
  – het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site 
  – het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins 

  10.2 
  Rubia neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 

  10.3 
  Rubia verstrekt geen klantgegevens aan derden. 

  Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

  11.1 
  Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

  11.2 
  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

  11.3 
  Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

  Artikel 12 Diversen 

  12.1 
  Rubia is gevestigd te Roosendaal, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 77029194. Het BTW-identificatienummer is NL003159563B41. 

  12.2 
  Gelieve alle correspondentie te zenden aan Rubia, Raadhuisstraat 18, 4701 PR Roosendaal. Of naar het mailadres info@rubia-boutique.nl 

  12.3 
  Wanneer door Rubia gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Rubia deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.